Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Uczniowie klasy pierwszej zakończyli realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, a także wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej. Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu służyły formowaniu u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych. Uczniowie otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, które zostaną im wręczone po powrocie do nauczania stacjonarnego.