„Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 • Cele szczegółowe: – promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
  – rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
  – współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
  – wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
  – kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  – kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
  – zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
  – współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
Koordynatorem projektu jest p. Aneta Bryła.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 r. do 14 maja 2021 r.